Główne zalety stosowania split payment

Split payment, czyli system podzielonej płatności, jest obowiązkowy w Polsce od 2019 roku. Podstawowym założeniem tego mechanizmu jest odprowadzanie kwoty z tytułu VAT na oddzielny rachunek, z którego pieniądze będą mogły być podejmowane tylko w określonych celach. Jeśli przedsiębiorca będzie chciał przeznaczyć je na coś innego, obowiązany jest złożyć odpowiedni wniosek i czekać na uzyskanie zgody od Naczelnika Urzędu Skarbowego. Mimo że rozwiązanie to wydaje się tylko komplikować dokonywanie transakcji przez przedsiębiorców, w praktyce ma wiele zalet.

Korzyści ze split payment

Mechanizm podzielonej płatności został wprowadzony ze względu na coraz większą lukę w podatkach VAT w Polsce. Dzięki split payment możliwa jest walka z wyłudzeniami VAT, a dysponowanie pieniędzmi z tytułu podatku jest ograniczone. Dla przedsiębiorcy split payment to jednak nie tylko utrudnienie, ale także szereg korzyści – tłumaczy pwc.pl. Przede wszystkim mechanizm podzielonej płatności pozwala na łatwiejsze uzyskanie zwrotu z podatku. Wystarczy, że podatnik wraz z deklaracją VAT złoży wniosek o zwrot różnicy. Zwrot ten zostanie wówczas wykonany w ciągu 25 dni od złożenia wniosku i nie będzie możliwości przedłużenia tego terminu. W przypadku split payment nie są też stosowane podwyższone stawki odsetek za zwłokę dotyczące zaległości z VAT. Warunkiem jest jednak, by w tych okresach 95% kwoty podatku naliczonego wynikało z faktur zapłaconych z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Brak sankcji VAT i solidarnej odpowiedzialności

W przypadku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności na podatnika nie będzie też nakładana sankcja VAT do kwoty podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury zapłaconej przy zastosowaniu split payment. Ponadto nie będą wówczas obowiązywały przepisy przewidujące solidarną odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy. Jeśli natomiast podatnik zdecyduje się na wcześniejszą zapłatę VAT, kwota zobowiązania ulegnie zmniejszeniu o wartość obliczoną na podstawie specjalnego wzoru.