Security Operations Center — funkcje

Security Operations Center (SOC) jest jednostką organizacyjną odpowiedzialną za operacyjne monitorowanie środowiska IT oraz zapobieganie incydentom cybernetycznym. Specjaliści SOC zbierają i analizują dane z różnych obiektów infrastruktury organizacyjnej i w przypadku wykrycia podejrzanej aktywności podejmują działania mające na celu zapobieżenie atakowi.

Funkcje SOC

Zakres działania centrum monitorowania bezpieczeństwa może się różnić w zależności od wielkości i struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Do najczęstszych obowiązków SOC należą:

  • Aktywne monitorowanie środowiska IT i zbieranie danych o incydentach. Zazwyczaj operatorzy SOC zbierają informacje ze stacji roboczych pracowników, urządzeń sieciowych i innej infrastruktury komputerowej w trybie 24/7 w celu wykrycia i powstrzymania ewentualnego ataku na jak najwcześniejszym etapie. Do monitorowania i zbierania danych specjaliści mogą wykorzystać rozwiązania SIEM oraz produkty EDR.
  • Analiza podejrzanych zdarzeń. Po otrzymaniu zgłoszenia o możliwym incydencie, specjaliści SOC ustalają, czy istnieje zagrożenie, a jeśli tak, to jaki jest jego charakter i stopień niebezpieczeństwa.
  • Reagowanie na zagrożenia. W przypadku wykrycia cyberincydentu, pracownicy SOC podejmują działania mające na celu jego eliminację i minimalizację szkód.
  • Usuwanie skutków awarii. Specjaliści SOC mogą brać udział w usuwaniu skutków incydentu, w szczególności w przywracaniu uszkodzonych systemów, plików z kopii zapasowych itp.
  • Dochodzenie w sprawie incydentu. Eksperci SOC mogą brać udział w poszukiwaniu przyczyn cyberincydentu. Wyniki dochodzenia pomogą organizacji w zapobieganiu podobnym incydentom w przyszłości.
SOC

Jak można utworzyć SOC?

SOC (Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Informacji) może istnieć zarówno jako odrębny dział firmy, jak i zespół specjalistów z różnych działów, łączący zadania SOC z innymi obowiązkami. Funkcje SOC mogą być również zlecane wyspecjalizowanym firmom zajmującym się zdalnym monitorowaniem i reagowaniem na zagrożenia.